Ordbogen

Her finder du forklaringer på ord du kan støde på i arbejdet med Vadehavet.

Mangler du et ord på listen? Send en mail til Helle på heh76 [at] esbjergkommune [dot] dk, så vil vi se nærmere på dit forslag.

A

Aflejring (sediment)
Geologisk materiale, der er afsat efter transport af vind, vand eller is. I Nationalparken findes primært vindaflejringer (klitter), havaflejringer (barriereøerne, marsken, vader og sander), flodaflejringer (fx Varde Ådal) og istidsaflejringer (gesten)

B

Bagvand
Vand fra åen, der oversvømmer mark og eng. Bagvand opstår, når det blæser så meget, at åens vand ikke kan løbe ud i havet

Banker
(Sand- eller muslingebanker) Forhøjninger i Vadehavet, som består af sand eller muslinger

Bunddyr
Dyr, der lever på eller i havbunden

C

D

Dige
En jordvold, der beskytter lave områder mod oversvømmelser

Dyb
Stor vandrende, hvor igennem tidevandet løber ud og ind af Vadehavet

Dæmning
En vold af jord, hvorpå en vej eller jernbane fører over noget vand - eller en vold, der spærrer for et vandløb

E

Ebbe
Tiden hvor vandet falder fra højvande til lavvande

Ebbevej
En vej, der kun kan bruges ved lavvande

F

Faskine
Bundter af grene, der er brugt til at bygge et hegn/en faskingård

Faskingård
Stort indhegnet område på vaden, der bruges til at indvinde nyt land. Kaldes også en slikgård

Flod
Tiden hvor vandet stiger fra lavvande til højvande

Forland
Marsklandet foran digerne ud mod havet

Fødekæde
En fødekæde eller et fødenet er, forenklet forklaret, en række af organismer, hvor den første æder af den anden, som ædes af den tredje osv.

G

Gest
Istidsaflejringer fra næstsidste istid. Det er den højtliggende del af landskabet, som ikke bliver oversvømmet, men gesten findes også under de marine aflejringer.

Grøbling eller grøblerende
Rende gravet i vaden

H

Højsand
En sandø, der normalt ikke overskyldes ved højvande

Højvande
Det tidspunkt, hvor vandet står højest. Dagligt højvande er den højde, vandet normalt når

I

Inddige
Når man bygger et dige mellem havet og landet

J

K

Klæg
Fugtig sandjord blandet med ler

Klæggrav
En klæggrav eller en digesø er et vandhul, som er opstået ved, at man har gravet klæg, som skulle bruges til digebygning

Klægvogn
En vogn på skinner, som transporterede klæg fra klæggrave til digebygning

Kog
Inddiget marsk

Kote
For eksempel "kote 5" – det er 5 meter over havets gennemsnitlige vandstand

L

Ladeplads
Et sted ved kysten, eller ved en åbred, hvor man ladede varer om. At lade betyder at losse eller laste et skib, dvs. tømme det for varer eller læsse varer på det

Lavvande
Det tidspunkt hvor vandet står lavest

Lo
Rende som dræner marsken.

Låningsvej
Vej på en låning, dvs. på et område mellem to rækker af faskiner, fyldt op med klæg eller sten

M

Marsk
Fladt land ved kysten af Vadehavet dannet af havet

N

Nationalpark
En nationalpark er et område med en særlig natur, som man gerne vil bevare

Nipflod
Når tidevandsforskellen er mindst. Det sker ved halvmåne

O

P

Priel
Tidevandsrende i vaden

Q

R

Raste
Hvile, og evt. spise

S

Slik
Fint sand og mudder, der aflejres i Vadehavet

Slikgård
Stort indhegnet område på vaden, der bruges til at indvinde nyt land. Kaldes også en faskingård

Sluse
En sluse er nogle store låger eller porte i et dige, som kan holde vandet ude. Der findes frisluser og kammersluser. I en frisluse føres vandet gennem en tunnel og på ydersiden sidder sluseportene, som lukkes (og forbliver lukkede) ved højvande. Ved kammersluser kan man selv ved meget høj vandstand, åbne sluseportene og lade skibe komme ind i et system af kamre

Springflod
Kraftig tidevandsflod med stor forskel mellem høj- og lavvande. Indtræffer ved fuldmåne og nymåne

Stormflod
Ekstraordinær høj vandstand i forbindelse med stærk blæst. De største stormfloder opstår vedkombination af storm og højvande

T

Tidevand
Det at vandet stiger og falder hver 12½ time. Tidevandet er styret af månens og solens tiltrækningskraft og jordens rotation

Tidevandsforskel
Forskellen mellem høj- og lavvande

Trækfugle
Fugle, der yngler ét sted og overvintrer et andet

U

V

Vadehavet
Det lavvandede havområde fra Blåvands Huk ved Danmarks vestkyst til Den Helder i Holland

Vaden
Havbund i Vadehavet, der skiftevis er dækket af vand eller tørlagt afhængig af tidevandet

Verdensarv
Steder på Jorden, der har så enestående universel værdi, at de er vigtige for alle mennesker og derfor skal bevares for fremtiden

Værft
Jordhøj bygget af mennesker, hvorpå man tidligere byggede sin gård, for at sikre sig mod oversvømmelse under stormflod

X

Y

Z

Æ

Ø

Å