Fiskere

Vi fiskede fra Esbjerg

Opgaven

Hvilke livsvilkår havde et barn i 1890 – 1920 i Vadehavsområdet?
Omdrejningspunktet er de materielle kår, hverdagslivet og betingelserne for børn i en given periode i relation til fiskeriet.
Der tages udgangspunkt i hvordan man som barn kunne opleve tiden, og der arbejdes med datidens arbejde i fiskeriet (både krogfiskeri og snurrevodsfiskeri), maden, boligen, familien, tøjet, fritiden og troen.

Eleverne kan besøge Fiskeri- og Søfartsmuseets fysiske miljøer både indendørs og udendørs. Gennem elevernes egne oplevelser i Fiskeri- og Søfartsmuseets udstillinger og/eller deltagelse i museets aktiviteter lægges der vægt på at de beskriver og udtrykker nogle af de livsvilkår, man havde som barn i Vadehavsområdet. Eleverne skal gennem små film, it-collager, tegninger, malerier, relieffer eller et skulpturelt udtryk fortælle en historie om vilkårene for en fiktiv fiskerfamilie fra Esbjergegnen.

Sådan gør du

 • Vælg hvilket materiale I skal arbejde med
 • Beslut om/hvornår I vil besøge Fiskeri og Søfartsmuseet
 • Skaf male/tegnegrej.

Introducer eleverne for emnet "Vi fiskede fra Esbjerg".

 • Arbejd med elevernes forforståelse. Hvad ved de allerede om emnet?
 • Vis eleverne billeder fra billedsiderne - Se nedenfor
 • Besøg Fiskeri og Søfartsmuseet
 • Eleverne laver små film, it-collager, tegninger, malerier, relieffer eller skulpturelle udtryk

Tænk – Par – del:

 • Inddel klassen i grupper på fire, som igen består af to makkerpar
 • Tænk: Start med at alle eleverne individuelt får 2-3 minutter til at tænke evt. skrive hvad de ved om emnet
 • Par: Lad eleverne to og to fortælle hinanden hvad de ved. Fortæl dem at de skal lytte godt efter, fordi de bagefter skal fortælle hvad makkeren har sagt
 • Del: I firmandsgrupper eller samlet i plenum hele klassen fortæller de nu, hvad de ved om emnet.

Mål

Billedkunst
Efter 5. klasse

Billedkommunikation: Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt

 • Udstilling og formidling

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Tegning og grafik

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Livsgrundlag og produktion

Efter 6. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

 • Det lokale, regionale og globale

Efter 9. klasse

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

 • Historiske scenarier
Arbejdsark

Billeder - Vi fiskede fra Esbjerg